Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
INTERNETES FELHASZNÁLÁS ESETÉRE

1. Bevezetés

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy tájékoztassa a személyes adatok kezelésével érintett személyeket a Russmedia Digital Kft. (a továbbiakban: „RM”) mint adatkezelő által alkalmazott adatkezelési elvekről, előírásokról és feltételekről, továbbá tájékoztassa az érintettet az adatkezelés jellegéről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, továbbá az egyes jogorvoslati lehetőségekről.

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat az alábbi honlapokon keresztül megadott személyes adatok kezelésére terjed ki: www.cvonline.hu, www.topjob.hu, www.gyorjobs.hu, www.komaromjobs.hu, www.vasjobs.hu, www.veszpremjobs.hu, www.fejerjobs.hu, www.zalajobs.hu, www.somogyjobs.hu, www.tolnajobs.hu, www.pecsjobs.hu, www.bacsjobs.hu, www.pestjobs.hu, www.budapestjobs.hu, www.nogradjobs.hu, www.hevesjobs.hu, www.borsodjobs.hu, www.szabolcsjobs.hu, www.hajdujobs.hu, www.jaszsjobs.hu, www.bekesjobs.hu, www.csongradjobs.hu, www.hoteljobs.hu, www.medijobs.hu, www.officejobs.hu, www.techjobs.hu, www.mernokmunka.hu, www.penzugyallas.hu, www.ertekesitoiallas.hu, www.programozoallas.hu (a továbbiakban külön-külön: „Honlap”)

 

A Honlapra belépő, a Honlapon regisztráló, illetve a Honlapon elérhető szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) személyes adatait az RM a jelen nyilatkozatban foglalt adatvédelmi elveknek és rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

 

Kérjük, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot alaposan olvassa végig, mielőtt a Honlapot használni kezdené, mivel jelen adatvédelmi nyilatkozat lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Honlapon. Ha az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat nem fogadja el, kérjük ne használja a Honlapot. Kérjük, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban. Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen adatvédelmi nyilatkozat félkövérrel kiemelt rendelkezésekeit, mert azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan.

 

Az RM a személyes adatok kezelése során mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”), valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok betartásával jár el.

2. Fogalmak

1.1. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

1.2. adatkezelés: az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

1.3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

1.4. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

1.5. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

1.6. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

1.7. hozzájárulás: a Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

1.8. RM: jelenti az Russmedia Digital Kft.-t (1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.).

1.9. RM Csoport: Russmedia Kft., Russmedia Kft., Szuperinfó Média Kft., Első Szuperinfó Kft., Szuperinfó Dél-kelet Média Kft.

1.10. Info tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

1.11. személyes adat: a Felhasználóval kapcsolatba hozható adat - különösen a Felhasználó neve, bármely azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetés.

1.12. tiltakozás: a Felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

2. Az adatkezelő személye

2.1. Az adatkezelő személye a Russmedia Digital Kft.

3. Adatkezelés jogalapja

3.1. Az RM általi adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

3.2. A Felhasználó a regisztrációval, illetve személyes adatai egyéb módon történő megadásával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt elveknek és feltételeknek megfelelően.

3.3. A Felhasználó felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért, akár az RM Digital, akár harmadik személyek irányába.

3.4. Az RM a regisztráció során, vagy egyéb módon közölt adatok valódiságát nem ellenőrzi. Az RM nem felelős a regisztráció, vagy egyéb módon megadott téves, vagy valótlan adatok kezeléséért, sem a téves, vagy valótlan adatközlés folytán akár a Felhasználót, akár harmadik személyt érő károkért.

4. Adatkezelés célja

4.1. A Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésének célja a Honlap, valamint a Honlapon elérhető szolgáltatások megfelelő működtetése, a Felhasználó által megadott és aktív állapotban lévő adatok hozzáférhetővé tétele a potenciális munkaadók, munkaerő közvetítők és egyéb, potenciális munkaadók megbízásából eljáró személyek (a továbbiakban együttesen: „munkaadók”) részére, a megadott adatoknak megfelelő állásajánlatok továbbítása a Felhasználó részére, a szolgáltatásokkal kapcsolatos követelések érvényesítése, a szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás adása, hírlevelek küldése, tájékoztatás az RM Csoport termékeiről vagy szolgáltatásairól, illetve az RM Csoporttal szerződéses kapcsolatban álló személyek speciális ajánlatairól (direkt marketing tartalmú üzenetek küldése a Felhasználó által megadott elérhetőségekre, az elérhetőségeknek megfelelő formában), piackutatás, ügyfélkapcsolat fenntartása, valamint - amennyiben a Felhasználó panasszal élt - panaszkezeléssel kapcsolatos eljárások megfelelő lefolytatása.

4.2. A fenti célok érdekében az RM Csoport tagjai, az RM Csoport munkavállalói, vagy adatfeldolgozói a Felhasználóval közvetlenül felvehetik a kapcsolatot a Felhasználó által megadott elérhetőségeken.

4.3. Amennyiben a Felhasználó a Honlapra regisztrál, adatokat ad meg, feltölti önéletrajzát abból a célból, hogy betöltendő pozícióval rendelkező munkaadók a Felhasználóval a kapcsolatot felvehessék, a Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait előre meg nem határozható munkaadói személyi kör előtt (az RM-mel szerződéses jogviszonyban álló munkaadók előtt) nyilvánosságra hozza. Tekintettel a szolgáltatás jellegére és céljára (azaz, hogy az álláskereső Felhasználó személyes adatai a releváns munkaadókhoz eljussanak és azok őt közvetlenül elérhessék), a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes adatai hozzáférhetőek lesznek a regisztrációkor, vagy az önéletrajz feltöltésekor meg nem határozható munkaadói kör számára, akik munkaerőigényük kielégítése céljából adatbázis hozzáférés szolgáltatást vesznek igénybe az RM-től. Az RM nem vállal felelősséget a munkaadók által szerződésszerűen és jogszerűen megszerzett adatok további, a munkaadók általi kezeléséért, azok esetleges harmadik felek részére történő továbbításáért a munkaadók által. Az RM tájékoztatja a Felhasználót, hogy az adatbázis hozzáférésre irányuló szolgáltatást nem csak közvetlenül a munkaadók, hanem a munkaadók megbízásából harmadik személyek (pl. munkaerő közvetítők) is igénybe vehetik és így a munkavállaló által megadott adatokhoz hozzáférhetnek.

Tudomásul veszi továbbá a Felhasználó, hogy az általa feltöltött önéletrajzot illetve profiloldalt tartalmazó adatbázist a munkaadók megbízásából eljáró harmadik személyek (pl. munkaerő közvetítők) részére az RM átadhatja engedélyezve az azokhoz történő hozzáférést és letöltési jogosultságot az RM-mel kötött megállapodás keretei között.

4.4. A fentiekre tekintettel az RM javasolja a Felhasználónak, hogy különös körültekintéssel járjon el a személyes adatai megadásakor.

4.5. Mindazonáltal a Felhasználónak a mindenkori felhasználási feltételeknek megfelelően lehetősége van arra, hogy az álláskeresői státuszát inaktív állapotba helyezze. Inaktív állapot esetén a munkaadók a Felhasználó által feltöltött adatokhoz,a Felhasználó önéletrajzához nem férhetnek hozzá.

4.6. Az RM tájékoztatja a Felhasználót, hogy bizonyos esetekben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) célú e-mail üzenetek küldésére, illetve sms üzenetekre köt szerződést a Honlap szolgáltatásait munkaadóként igénybe vevő, az RM-mel szerződő felekkel. Ebből adódóan az RM harmadik felek termékeit, és szolgáltatását reklámozó direkt marketing tartalmú üzeneteket, illetve sms-eket is küldhet a Felhasználó által megadott elérhetőségekre. Felhasználó a Honlap használatával, és elérhetőségi adatai megadásával hozzájárul a direkt marketing célú megkeresések fogadásához az RM, illetve az RM Csoport tagjai által, amelyek az RM Csoport termékeit és szolgáltatásait, vagy az RM-mel szerződéses jogviszonyban álló harmadik személyek termékeit és szolgáltatásait reklámozhatják. Felhasználó a regisztrációval a direkt marketing célú megkeresésekhez adott hozzájáruló nyilatkozatát az RM-hez címzett levéllel postai úton vagy elektronikus üzenetben (info@cvonline.hu) visszavonhatja.

5. A kezelt adatok köre

5.1. Az RM, a Felhasználó által az RM rendelkezésére bocsátott adatok körétől függően azon adatokat kezeli, amelyeket a Felhasználó a Honlapon található, a szolgáltatások igénybevételéhez, illetve regisztrációhoz szükséges űrlapokat kitöltve, az önéletrajzát a Honlapra feltöltve, vagy egyéb módon eljuttat az RM részére. Ez különösen az alábbi adatokra terjed ki: név, e-mail cím, lakcím, életkor, nem, telefonszám, mobiltelefonszám, érdeklődési kör, a Felhasználó által megadott egyéb személyes adatok, önéletrajz szövege, a Felhasználó által feltöltött fényképfelvételek, dátum.

5.2. Amennyiben a Felhasználó felveszi a kapcsolatot az RM-mel, a levelezést, vagy a hangfelvételt az RM a kapcsolatfelvétel jellegétől és céljától függően a szükséges ideig tárolhatja, megőrizheti.

5.3. Az RM egyes esetekben olyan adatokat is gyűjthet és kezelhet, amelyek nem teszik lehetővé a Felhasználó azonosítását, de bizonyos esetekben személyes adatoknak számíthatnak. Ilyen adat lehet például a Felhasználó IP címe, a Felhasználó által használt webböngésző, számítógép és operációs rendszer típusa, a nyelvi beállítások, internetszolgáltató, dátum/idő adata, illetve azon weboldal, vagy reklám domain neve, amelyről a Felhasználó eljutott a Honlapra, vagy amelyre a Honlapon keresztül jutott el. Ezen adatok a Felhasználó azonosítására alkalmatlan módon kerülnek tárolásra, ezért mindaddig, amíg kapcsolatuk a Felhasználóval nem helyreállítható, nem minősülnek személyes adatoknak. Ezeket az információkat az RM a Honlap effektív működtetése, a Honlappal kapcsolatos felhasználói magatartás, a különböző trendek megismerése érdekében, illetve a Honlap látogatóiról összességében demográfiai adatok gyűjtése érdekében használja, mely információkból levonható következtetéseket az RM marketing és reklámozási szolgáltatásai, kommunikációja hatékonyságának növelése érdekében használja fel.

5.4. Ugyanezen okokból az RM eltárolhat bizonyos adatokat a Felhasználó számítógépén, amikor a Felhasználó megtekinti a Honlapot. Ezen adatok „cookie”, vagy hasonló fájl formájában kerülnek a Felhasználó számítógépére. A cookie-k segítségével például lehetséges weboldalak vagy reklámok olyan megjelenítése, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek a Felhasználó érdeklődésének. A cookie-k azonban a legtöbb webböngésző segítségével törölhetők a számítógép merevlemezéről, továbbá valamennyi cookie blokkolható, illetve a Felhasználó olyan beállításokat is alkalmazhat, hogy figyelmeztetést kapjon egy cookie eltárolása előtt (bővebben lásd lenti 12.5.1. pontot).

5.5. A Honlap használatával a Felhasználó elfogadja a fenti rendelkezéseket.

6. Az adatkezelés ideje

6.1. Az RM a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat a regisztráció Felhasználó, vagy RM általi törléséig, illetve a Felhasználó törlést kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatáról való értesülésig kezeli. Amennyiben a Felhasználó a személyes adatokat regisztráció nélkül bocsátotta az RM rendelkezésére, úgy a személyes adatokat az RM a Felhasználó törlést kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatáról való értesülésig kezeli.

6.2. Az RM az személyes adatokat minden esetben törli, amennyiben az adatkezelés jogalapja, vagy célja megszűnt.

7. Az adatkezelés egyéb jellemzői

7.1. Az RM a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat csak a fent ismertetet célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

7.2. Amennyiben az RM a Felhasználó által szolgáltatott adatokat az eredeti, jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaktól eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7.3. Jelen adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a természetes személy Felhasználók személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek az Info tv. szerinti személyes adatoknak.

7.4. Az RM tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Info tv. értelmében személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 

a) az RM-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

 

b) az RM vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

7.5. Cselekvőképtelen,14 év alatti kiskorú Felhasználó esetén csak a Felhasználó törvényes képviselője végezheti a regisztrációt a Felhasználó nevében. Cselekvőképtelen Felhasználó regisztrációjához, vagy a Honlapon elérhető szolgáltatások más módon történő igénybevételéhez, személyes adatai megadásához a törvényes képviselő nyilatkozatára van szükség. A nyilatkozat a Honlapon elérhető. Az aláírt nyilatkozatot postai úton, e-mail, vagy fax formájában kell eljuttatni az RM részére.

7.6. Korlátozottan cselekvőképes, 16. életévét még be nem töltött kiskorú Felhasználó regisztrációjának érvényességéhez a kiskorú törvényes képviselője hozzájáruló nyilatkozatára van szükség. A nyilatkozat a Honlapon elérhető. Az aláírt nyilatkozatot postai úton, e-mail, vagy fax formájában kell eljuttatni az RM részére.

7.7. Az RM nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó cselekvőképessége vonatkozásában az RM-t megtéveszti. Az RM törli azt a Felhasználót, akiről megállapítja, hogy a fenti, életkorra vonatkozó rendelkezést nem tartotta be.

7.8. Az Info tv. értelmében a 16. életévét betöltött kiskorú adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez (azaz a regisztrációhoz, vagy személyes adatai más módon történő megadásához) törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges, ezért a Honlapra korlátozás nélkül regisztrálhatnak a 16. életévüket betöltött kiskorúak.

7.9. Ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, az RM mint adatkezelő a felvett adatokat további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, amennyiben az

 

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

 

b) az RM vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

7.10. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

7.11. A Honlap hivatkozásokat tartalmazhat partneroldalak, más weboldalak, marketingmegbízottak stb. weboldalaira. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a Felhasználó ezen weboldalak valamelyikére követ egy hivatkozást, úgy lehetséges, hogy ezen oldalak más adatvédelmi irányelveket követnek, amelyekért az RM semmilyen felelősséget nem vállal.

8. Adatfeldolgozás

8.1. Az RM fenntartja a jogát arra, hogy adatfeldolgozót vegyen igénybe, melynek személyéről az RM jelen adatvédelmi nyilatkozat kiegészítése útján tájékoztatja a Felhasználókat.

8.2. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az RM rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az RM rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

9. Adattovábbítás

9.1. Felhasználó hozzájárul az általa megadott személyes adatoknak a munkaadóként regisztráló és adatbázis hozzáférést vásárló személyek részére történő továbbításához. A szolgáltatás jellegéből adódóan Felhasználó tudomással bír róla és elismeri, hogy e személyek meghatározása a Felhasználó általi regisztráció vagy az önéletrajz feltöltésekor nem lehetséges.

9.2. A Felhasználó a Honlapon történő regisztrációval, a Szolgáltatások bármilyen módon történő igénybevételével, vagy személyes adatai egyéb módon történő önkéntes megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az RM a Felhasználó személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt célok érdekében az RM Csoport jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott tagjainak az adatkezelés fennállása alatt bármikor továbbítsa. Az RM Csoport tagjai általi adatkezelésre a jelen adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik.

9.3. A Felhasználó személyes adatainak továbbítása lehetséges továbbá olyan harmadik felek részére, akiknek az RM üzletrészt, vagy vagyontárgyat kíván eladni. Amennyiben az RM Csoport egy tagját, vagy vagyontárgyainak összességét kívánja felvásárolni egy harmadik fél, abban az esetben az általa a Felhasználókra vonatkozóan tárolt személyes adatok is az átadott vagyontárgyak közé kerülnek, így a lehetséges vevő részére a személyes adatok átadásra kerülhetnek. A Felhasználó a Honlapra való belépéssel, a Honlapon történő regisztrációval, a Szolgáltatások bármilyen módon történő igénybevételével, vagy személyes adatai egyéb módon történő önkéntes megadásával hozzájárul a fenti adattovábbításokhoz.

10. Adatbiztonság

10.1. Az RM kötelezi magát, hogy az Info tv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról.

10.2. Az RM az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

10.3. Az RM és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül az RM és az adatfeldolgozó azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az RM-nek.

10.4. Az RM kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. Az RM általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor az RM nem vállal felelősséget az adatkezelő által okozott károkért.

10.5. Az RM valamennyi munkatársa munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.

11. Felhasználó jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

11.1. A Felhasználó az általa megadott személyes adatokat a felhasználói fiókján keresztül bármikor módosíthatja, kiegészítheti, frissítheti, vagy törölheti, továbbá meghatározhatja, hogy az adatai hozzáférhetőek legyenek-e a munkaadók számára (a mindenkori felhasználási feltételeknek megfelelően aktív vagy passzív státuszba helyezéssel).

11.2. A Felhasználó bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, ellenőrizheti a vele kapcsolatba hozható személyes adatok körét, kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését, illetve zárolását.

11.3. A Felhasználó kérelmére az RM tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

11.4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy anonim álláshirdetésre történő önkéntes jelentkezése esetén a 11.3. pont szerinti tájékoztatási kötelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, amelyek lehetővé teszik a hirdetés feladójának azonosítását. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy - a hirdetés anonim jellegéből adódóan - nem tudhatja, hogy, a személyes adatait tartalmazó önéletrajzát mely - a hirdetést anonim módon megjelentető - társaság fogja megismerni. Ugyanakkor a Felhasználó személyes adatait az anonim hirdetést feladó társaság – az RM-mel kötött megállapodás értelmében - kizárólag a hirdetés céljának megfelelően, a jelentkezés elbírálásáig kezelheti, azt harmadik illetéktelen személynek, a Felhasználó hozzájárulása hiányában, nem továbbíthatja. Mindezen adatkezelési elvek betartásáért az anonim hirdetést megjelentető társaság, mint önálló adatkezelő felelős. A hirdetés anonim jellegének a hirdetésből egyértelműen ki kell tűnnie.

11.5. A Felhasználó írásos kérelmére az RM tájékoztatást ad azon munkaadók személyéről, amelyek a Felhasználó adataihoz az RM és a munkaadó között a hatályos általános szerződési feltételek szerint létrejött szerződés alapján hozzáférhettek.

11.6. Az RM a fenti tárgyú kérelmek benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban tájékoztatást ad a Felhasználó kérelmében jelzett adatkezelési kérdésekben.

11.7. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az RM-hez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a tájékoztatás költségtérítését az RM 10.000,- Ft-ban állapítja meg. A már megfizetett költségtérítést az RM visszatéríti, ha a vizsgálat megállapítja, hogy az adatokat az RM jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

11.8. A Felhasználó tájékoztatását az RM csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében[1], valamint a 19. §-ban[2] meghatározott esetekben tagadhatja meg.

11.9. A tájékoztatás megtagadása esetén az RM írásban közli a Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

11.10. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az RM rendelkezésére áll, a személyes adatot az RM helyesbíti.

11.11. A személyes adatot az RM törli, ha

 

a) kezelése jogellenes;

 

b) a Felhasználó személyes adatainak törlését vagy zárolását kéri;

 

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

 

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

 

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;

 

f) megalapozott gyanúja merül fel annak, hogy a Felhasználó által megadott személyes adat nem helytálló, jogsértő, vagy egyéb okból megtévesztő;

 

g) ha a regisztrációt a mindenkor hatályos felhasználási feltételek alapján a Felhasználó vagy az RM törli.

11.12. Törlés helyett az RM zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

11.13. Az RM megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

11.14. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az RM a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára az RM továbbította. Az értesítést az RM mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az értesítés mellőzése a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

11.15. Ha az RM az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az RM tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

11.16. A Felhasználó jogosult az RM-t arra kérni, hogy személyes adatait az RM Csoport ne használja fel marketing célokra.

11.17. Amennyiben a Felhasználó meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze az RM felé a lent megadott elérhetőségek egyikén. A panaszok felülvizsgálatára a jelen nyilatkozatban foglaltak és az RM mindenkor hatályos panaszkezelési szabályzata irányadó.

11.18. A Felhasználó panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), valamint jogainak megsértése esetén peres eljárás indítása céljából az illetékes törvényszékhez is fordulhat.

12. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

12.1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az RM-re, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

 

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

12.2. Az RM a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

12.3. Ha az RM az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

12.4. Ha a Felhasználó az RM döntésével nem ért egyet, illetve ha az RM a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

12.5. Cookie-kal kapcsolatos részletes rendelkezések

A Honlap online szolgáltatásai, hirdetései és interaktív alkalmazásai esetlegesen „cookie-kat” és egyéb technológiákat, mint például webjelzőket (beacon) és pixel tag-eket is használhat a szolgáltatásai optimalizálása érdekében.

12.5.1. A „cookie” jelentése

A „cookie” jellemzően betűkből és számokból álló olyan kis file, amelyet webszerverünk küld a Felhasználó számítógépének merevlemezén lévő böngésző cookie fájljába. Ennek segítségével honlapunk például emlékezni fog egy felhasználói eszközre, amikor webszerverünk és annak internetes böngészője kapcsolatba lép egymással. A cookie legfőbb célja, hogy a webszerver a Felhasználóhoz szabott weboldalt kínáljon fel, és a látogató részére személyesebb, igényeihez szabott élményt kínáljon, amikor a Felhasználó a Honlapot látogatja.

12.5.2. Az RM által használt cookie-k

 

A Honlap két fajta cookie-t használ:

12.5.3. Munkamenet (session) cookie-k: ezek olyan ideiglenes cookie-k, melyek addig maradnak a böngésző cookie fájljában, amíg a Felhasználó a Honlapot el nem hagyja. A honlap bizonyos alkalmazásainak, ill. funkcióinak működéséhez ezen cookie-k elengedhetetlenek.

12.5.4. Állandó (persistent) cookie-k: a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében az RM állandó (persistent) cookie-kat is használ (pl. a navigálás optimalizálása érdekében). Ezen fajta cookie sokkal hosszabb ideig marad a Felhasználó böngészőjének cookie fájljában. Ez az időtartam attól függ, hogy az internetes böngészőjét a Felhasználó hogyan állította be. Az állandó cookie-k minden olyan esetben információkat adnak át a webszerver számára, amikor a Felhasználó a honlapra látogat. Az állandó cookie-kat nyomkövető cookie-knak is hívják.

12.5.5. Harmadik fél cookie-k

 

Reklámozási célból, ill. a marketing kommunikációk optimalizálása céljából az RM harmadik fél reklámszolgáltató társaságokat is igénybe vehet. Harmadik fél reklámszolgáltató társaságok is használhatnak cookie-kat hirdetéseik hatékonyságának felmérése és a hirdetési tartalom személyesebbé tétele céljából. Harmadik fél reklámszolgáltató társaságok által gyűjthető információk körébe tartoznak olyan adatok, mint például a földrajzi elhelyezkedés adatai (az IP címből történő következtetés útján) vagy kapcsolattartási adatok, úgymint az email címek, amennyiben ezeket a Honlapon keresztül gyűjtenék.

12.5.6. Webjelzők és pixelek

 

A Honlap és az RM e-mail üzenetei webjelzőket vagy pixel tag-eket is tartalmazhatnak. A webjelző olyan, jellemzően transzparens grafikus kép, amely általában nem nagyobb mint 1x1 pixel és amelyet weboldalon, vagy e-mailben helyeznek el annak érdekében, hogy a weboldalt látogató, vagy e-mailt küldő személy online tevékenységét ellenőrizze. Webjelzőket harmadik felek által használt technológiák tartalmaznak, annak érdekében, hogy a weboldalunkra látogató tevékenységét megfigyelje. Ez lehetőséget ad olyan információk gyűjtésére, hogy mely számítógépen keresztül, milyen weboldalakat, mikor és honnan (ország, város) látogattak.

12.5.7. Cookie-k engedélyezése és letiltása

 

A Felhasználó a cookie-k használatát az internetes böngésző beállításának megváltoztatásával engedélyezheti vagy letilthatja. Erről a Felhasználó további információt a böngésző használati utasításaiban találhat vagy felkeresheti az About Cookies website–ot, ahol tájékoztatást találhat az internetes böngésző beállításainak módosításához.

 

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a Honlap bizonyos szolgáltatásai nem lesznek elérhetőek abban az esetben, ha a cookie-k használatát letiltja.

13. Adatvédelmi nyilatkozat változásai

13.1. Jelen adatvédelmi nyilatkozat változásai a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi nyilatkozat alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a Felhasználó regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban.

14. Kapcsolat

14.1. Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, panaszt tenne, vagy szeretné a fentiek szerint adatai törlését kezdeményezni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken.Russmedia Digital Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.

e-mail: info@cvonline.hu

Tel.: 06/1 / 510-0800

Bejegyezve a  Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán
Adószám: 11903079-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-303395


Dátum: 2017.09.11


 
[1] Info tv. 9. § (1) Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat

a) kezelésének lehetséges célját,

b) kezelésének lehetséges időtartamát,

c) továbbításának lehetséges címzettjeit,

d) érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy

e) kezelésének egyéb korlátozását

(a továbbiakban: együtt: adatkezelési korlátozás), a személyes adatokat átvevő adatkezelő (a továbbiakban: adatátvevő) a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkezelési korlátozásnak megfelelően biztosítja.

 

[2] Info tv. 19. § Az érintettnek a 14-18. §-ban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

 Panaszkezelési tájékoztató


Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a Russmedia Digital Kft. panaszkezeléssel kapcsolatos információi az alábbiak:
1. Russmedia Digital Kft. székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
2. A panaszügyintézés helye: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
3. A panaszkezelés módja: a panasz jellegétől és formájától függően szóban vagy írásban.


Fogyasztói jogvita esetén a Tisztelt Fogyasztónak joga van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testületekhez fordulni.


A Békéltető Testületek elérhetőségei:


1. Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Székhely: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538 Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Levelezési cím: Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.


——————————————————————————————


2. Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;


——————————————————————————————


Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;


Levelezési címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.


——————————————————————————————


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Levelezési cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.


——————————————————————————————


Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10


——————————————————————————————


Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Levelezési cím:


——————————————————————————————


Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.


——————————————————————————————


Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Levelezési cím:


——————————————————————————————


Hajdú-Bihar Megyei Békéltető

Testület Címe: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: info@hbkik.hu;

Levelezési cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.


——————————————————————————————


Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde E-mail cím: tunde@hkik.hu;


——————————————————————————————


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;
Levelezési cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.


——————————————————————————————


Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.


——————————————————————————————


Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a


——————————————————————————————


Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703 Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.


——————————————————————————————


Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu;

Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.


——————————————————————————————


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

——————————————————————————————


Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.


——————————————————————————————


Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Levelezési cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.


——————————————————————————————


Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)

Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)

Név: dr. Vasvári Csaba elnök ( munkanapokon hívható 08:00-13:00 óráig: 06/30/608-0270-es mobilon)

Fogadóóra: kedden 08:00 – 13:00, ekkor közvetlenül hívható telefonszám: 88/814-121

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu web: www.bekeltetesveszprem.hu

Levelezési cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

——————————————————————————————


Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.